มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร  
 
ยินดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 12 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกให้เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561)
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 25 พ.ย. 58)
ใหม่* เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย.58)
ใหม่* ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) (31 ต.ค.58)
ใหม่* ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เภสักรฯ สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (26 ต.ค.58)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้้งที่ 4/2558 (OSPE) (20 ต.ค.58)
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (6 ต.ค.58)
วันที่ 14-16 พ.ย. 58 งานประชุม The ISPEs 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology (5 ต.ค.58)
ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 26 ต.ค. 58)
ผลการหารือของ สกอ.เกี่ยวกับการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (28 ก.ย.58)
ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง
การจัดทำหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร เพื่ออบรมเพิ่มเติมด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกร (4 ส.ค.58)
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (25 ส.ค.2558)
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2558 (MCQ) เพิ่มเติม (28 ก.ย.58)
คำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการขอรหัสผ่าน
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 17 กันยายน 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 17 ก.ย. 58)
เภสัชฯหนุนแพทยสภาออกใบสั่ง ปชช.ซื้อยานอกรพ. (25 พ.ค.58)
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
Month: Year