มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 
กำหนดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 คำขวัญการจัดงานครั้งนี้ ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ ปีการศึกษา 2559
ใหม่* ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตรฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
ใหม่* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์(4 มี.ค.59)
ใหม่* วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใหม่* สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ฉบับที่ 1
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานที่ยื่นขอเป็นสถาบันหลัก และ เรื่องการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ แะสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองฯ (15 ธ.ค.58)
ใหม่* ขยายเวลาตอบแบบสอบถามงานวิจัย Patient Safety เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ใหม่* ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 25 พ.ย. 58)
ใหม่* เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย.58)
ใหม่* ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) (31 ต.ค.58)
ใหม่* รายนามผู้ได้รับของรางวัล Wristband Flash Drive จากการสุ่มจับบัตรเลือกตั้งฯ จำนวน 200 รางวัล (31 ต.ค.58)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้้งที่ 4/2558 (OSPE) (20 ต.ค.58)
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (6 ต.ค.58)
ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 26 ต.ค. 58)
ผลการหารือของ สกอ.เกี่ยวกับการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (28 ก.ย.58)
ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง
การจัดทำหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร เพื่ออบรมเพิ่มเติมด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกร (4 ส.ค.58)
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (25 ส.ค.2558)
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2558 (MCQ) เพิ่มเติม (28 ก.ย.58)
คำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการขอรหัสผ่าน
Month: Year