ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำสถาบัน
กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบเภสัชศาสตรบัณฑิต
ใหม่* ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
กศภ.3 แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
กศภ.2 แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
กศภ.1 แบบคำขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
คำขอการรับรองปริญญา
คำขอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Practice) ของสภาเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2549