วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017
 

 

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017

 

วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.


ณ 
ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-028-07-2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 16 หน่วยกิต


Rational Drug Use: Strategies to Optimize Patient Care
----------------------------------------

            วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

         องค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของหลักสูตร คือ การมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด อย่างไรก็ตาม ยังมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในจำนวนน้อย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงต้องการสนับสนุนให้เภสัชกรมีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเข้ารับเป็นอาจารย์แหล่งฝึกของผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ และเพิ่มคุณภาพของงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

 

          วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือ กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ที่ต้องการเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกของหลักสูตรฯ

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแล ผู้ป่วยทางยา

2.   เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัด

 

วัน/เวลา และสถานที่

              วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

              ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

รูปแบบการจัดการประชุม : บรรยาย 

 

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  : ผู้เข้าประชุมตลอดงาน จะได้รับจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 16 หน่วยกิต

 

ผู้เข้าร่วมประชุม เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  ประมาณ  300 คน

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ  :  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80

 

การลงทะเบียระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน                                                          

                                                  ภายในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560                ภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1. สำหรับเภสัชกรทั่วไป                                      4,000 บาท                                        4,500 บาท

2.สำหรับเภสัชกรประจำบ้าน
   และนักศึกษาเภสัชศาสตร์            
                     1,800 บาท                                         2,000 บาท

 

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

                        - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                          เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หรือ                  - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                          เลขที่บัญชี 142 – 1 – 06705 - 6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

       ** วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน ในทุก ๆ กรณี **

 

วิธีการสมัครและลงทะเบียน ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่

ทางออนไลน์                  :      http://www.pharmacycouncil.org 
ทางโทรสารหมายเลข      :      0-2591-8298
ทางไปรษณีย์                  :      วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
                                             
  สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
                                             
  อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                             
  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทางอีเมล์                       :       thaibcp@gmail.com

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.   เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด

  2.   เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยงานของตนได้

  3.   เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

 

   สนใจข้อมูล เพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1877 , 0 2590 2439 โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298

 

หรือศึกษาข้อมูลการจัดงานที่ Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

http://thaibcp.pharmacycouncil.org/info-news/news_showdetail.php?id=73