ประกาศรับสมัครประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง
 

 

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม
รับสมัครประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 

 

               เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงอาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๓ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒๖๙ (๑๑/๒๕๖๐) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว  จึงมีมติให้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

 

 

          โดยให้บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ