โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านยา เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 โดย ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

 

 

เรียน เภสัชกรทุกท่าน 

         ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     ขอเรียนเชิญ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ และรบกวนประชาสัมพันธ์ส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจด้วย โดย

     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านยา”จัดอบรม

     - วันอาทิตย์ที่ 16, 30 ตุลาคม 2559 และ 13, 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. และ

     - Online วันพฤหัสบดี อาทิตย์เว้นอาทิตย์

 

    2. ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดย

     - อีเมล์ใบสมัครไปที่   รศ.ภก. สถิตพงศ์ (Sathitpong.T@chula.ac.th) หรือ
                               อ.ภญ.ดร. สุนทรี (Suntaree.W@pharm.chula.ac.th)

     - Fax ใบสมัครมาที่เบอร์ 02-254-5195 ,  02-218-8391  ** ระบุส่งคืน รศ.ภก. สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล

 

    3. หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม  รศ.ภก. สถิตพงศ์ (โทร. 081-988-3285)
       หรือ อ.ภญ.ดร. สุนทรี (โทร. 094-435-1100)

 

    4. ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 4,000 บาท

 

     พร้อมนี้ ได้แนบ Brochure งานประชุมมา เพื่อพิจารณาด้วย ขออภัยสำหรับท่านที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการประชุมนี้แล้ว

 

ขอแสดงความนับถือ

 

อ.ภญ.ดร. สุนทรี วัชรดำรงกุล

ผู้ประสานงานโครงการฯ

 
 
 
 
 
Brochure (660 k)