ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (4 ธ.ค.2559)
 

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559)