วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา จัดการประชุมวิชาการ วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
 

 

การประชุมวิชาการ “วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6”

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2560 เวลา 08.30-16.30 น.

 

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

         ร้านยาเป็นบริการด่านแรกที่อยู่ในชุมชน  เป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายร้านยาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนสามารถดูแลโรคหรืออาการเจ็บทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และดูแลรักษาตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้านยาจำนวนมากและกระจายในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศประชาชนกว่า 50% เมื่อเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย ๆ มักพึ่งตนเองโดยซื้อยาจากร้านยา  จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคยา

 

         ร้านยาแผนปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกัน ความแตกต่างของคุณภาพการบริการของร้านยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการใช้ยามากขึ้น  และเพื่อพัฒนาศักยภาพ   ร้านยาให้เข้าสู่มาตรฐาน ที่ควรจะเป็นอันมีผลทำให้ระบบการกระจายยาผ่านร้านยามีคุณภาพดีขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล  สภาเภสัชกรรมจึงได้จัดทำมาตรฐานร้านยาขึ้น  ซึ่งมีเกณฑ์หลักๆ ครอบคลุม   ด้านโครงสร้างทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ   ด้านบุคลากร  และด้านการให้บริการเภสัชกรรมที่ดี   ร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะได้รับเครื่องหมายร้านยาคุณภาพการรับรอง จะมีการเยี่ยมสำรวจซ้ำเพื่อการรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง    และร้านยาคุณภาพนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เป็นสถานบริการที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม   เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ   มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อ  และเป็นส่วนหนึ่งในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตได้

 

          ในปี 2560 นี้สภาเภสัชกรรม โดยสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา (สรร.) กำหนดจัดงานวันร้านยาคุณภาพขึ้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  

 

 

           ผู้เข้าประชุมตลอดงานประชุม จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 5.50 หน่วยกิต

           สนใจเข้าร่วมงานประชุม สามารถ Download แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และกำหนดการได้ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1877 , 0 2590 2439  โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298

 

สามารถ Download แบบลงทะเบียนและกำหนดการ ได้ท้ายนี้