คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยาฯ : นำเสนอประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา
 

สรุปการนำเสนอประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา
ในงานประชุมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.15 - 11.15 น.
ณ โรงแรมปานวิมานรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                                      วิทยากรบรรยาย : ภญ.ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์
คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา สภาเภสัชกรรม

 

      การจัดประชุมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปานวิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนของเภสัชกรแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายต่างๆ และหารือในประเด็นที่มีปัญหา ซึ่งวิทยากรส่วนใหญ่มาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมงานประชุมจำนวน 50 ท่านโดยประมาณ
(รวม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ องค์การเภสัชกรรม)

 

      วิทยากรบรรยาย (ภญ.ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์) ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา สภาเภสัชกรรม และนำเสนอประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเด็นคือ Evergreening Patent และ TRIPS PLUS ใน Thai-US FTA และ Thai-EU FTA พร้อมทั้งให้ชมการ์ตูนเรื่อง Evergreening เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

 

      ผลการตอบรับในการเข้าบรรยาย : ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีเภสัชกรซักถาม และร่วมเสนอความคิดเห็น 

 

 

สถานการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาของประเทศไทย

จากคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา สภาเภสัชกรรม

 

โดยคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินฯ มีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อต่อการเข้าถึงยา

2. สื่อสารสาธารณะและสื่อสารสู่สมาชิก เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อต่อการเข้าถึงยา

3. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการผลักดันนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาของคนไทย

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง

1. การสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม

2. อาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. ปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่นการประดิษฐ์ สินค้า หรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับต้องได้

4. อาจรวมถึงความรู้ การค้นพบ หรือการสร้างสรรค์อีกด้วย

 

ประเภทของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้

1. สิทธิบัตร

2. ลิขสิทธิ์

3. เครื่องหมายการค้า

4. ความลับทางการค้า

5. แบบผังภูมิวงจรรวม

6. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

ข้อตกลงที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS)

1. เกิดขึ้นจากผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT)

2. ผลักดันการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การเจรจาทางการค้าและเศรษฐกิจ

3. ประเทศภาคีสมาชิก WTO ต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภายในประเทศในการให้ความคุ้มครอง ในทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานของข้อตกลง TRIPS กำหนดไว้

 

สิทธิบัตรยา

1. สิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียวที่ภาครัฐออกให้กับบุคคลหรือภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐกำหนด

2. ป้องกันไม่ให้ผู้อื่น ใช้ ผลิต ขาย มีไว้เพื่อขายและนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตก่อน เป็นเวลา 20 ปี

3. เมื่อหมดอายุสิทธิบัตรแล้ว บริษัทยาอื่นจึงจะสามารถผลิตยานั้นมาแข่งขันในตลาดยาได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้