รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน
 

bullet 

รายงานสรุปผล

โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน

ระว่างวันที่  27-29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   จังหวัดปราจีนบุรี

 

             ด้วยมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรวงศ์  สภาเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกันจัดการอบรมเภสัชกรให้มีความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสมุนไพร  เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมในการบริโภคสมุนไพรมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นอาหาร อาหารเสริม และยา ซึ่งเภสัชกรเป็นสายวิชาชีพทางสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดหนึ่ง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มพูความรู้  ทัศนคติและทักษะของเภสัชกรให้ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ  โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เภสัชกรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางเภสัชกรรมด้านสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
  2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการให้บริการทางเภสัชกรรมด้านสมุนไพรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานการแพทย์แผนไทย งานคุ้มครองผู้บริโภค และงานบริบาลเภสัชกรรม
  3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้สมุนไพร ตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งทรัพย์สินทางปัญญาด้านสมุนไพร  และการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของ บรรพชนแก่เภสัชกรรุ่นใหม่

          โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากมูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์ เป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จนโครงการสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

           บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้  จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเภสัชกรที่ปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย รวมจำนวน 50 คน  จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ มีวิทยากรร่วมบรรยายทั้งสิ้น 18 ท่าน ใช้เวลา 3 วันในการจัดอบรม ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสำคัญดังนี้

-  การอบรมภาคบรรยายในเชิงทฤษฎี เช่น ข้อกฎหมาย นโยบาย และทิศทางสำคัญด้านสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ
เภสัชกร ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์ การรักษาและติดตามผลการรักษาด้วยสมุนไพร การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

-  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาสมุนไพร

-  การควบคุมคุณภาพการผลิตยาสมุนไพร

-  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-  ร้านยาไทย

-  งานบริการตรวจรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย

-  กิจกรรมการเรียนรู้ตนเองผ่านธาตุเจ้าเรือน

-  กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพร

-  การทำ work shop เพื่อสร้างเครื่อข่ายในการทำงานร่วมกันด้านสมุนไพรในอนาคต

            และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวสรุปและปิดโครงการ

 
 
 
 
 
รายงานสรุปผล (488.29 k)
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu