วันที่ 5 ตุลาคม 2560 การสัมมนาเรื่อง ร้านยายุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 502 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

 

การสัมมนาวิชาการ

 

“ร้านยายุคไทยแลนด์ 4.0” 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคาร 80 ปี

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 

รหัสกิจกรรมฯ 1012-2-000-012-10-2560  จำนวนหน่วยกิตรวม 5.50 หน่วยกิต

 

 

 

                 ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงทำหน้าที่กระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น “ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการ เมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วย ในปัจจุบันพบว่าร้านขายยามีการแข่งขันสูง เนื่องจากการขยายสาขาของร้านเชน รวมไปถึงเภสัชกรจบใหม่จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง รูปแบบร้านขายยามีการเปลี่ยนไป มีความทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติที่ดีของร้านขายยา (Good Pharmacy Practice-GPP) ทำให้ร้านขายยาต้องพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ มีข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะที่ร้านยาตั้งอยู่

 

               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จึงร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ร้านยายุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 150-200 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชน อย่างมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

             คณะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนสมาชิกเภสัชกรเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นนี้โดยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถสแกน QR code ที่แนบท้ายนี้เพื่อเข้าสู่เว็ปเพจสำหรับการลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ 5.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

 

 

รายละเอียดดัง: กำหนดการสัมมนาแนบท้ายนี้