ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้ฯ ในปี พ.ศ.2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
 

 

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่  ๓๐/๒๕๖๑

 

เรื่อง  การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

 

 

          เพื่อให้การจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๔ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒๗๗ (๗/๒๕๖๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีมติ ดังนี้

 

          ๑. ให้การจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ นั้น ให้สอบเฉพาะในส่วนของการสอบความรู้ข้อเขียน (MCQ หรือ PLE-CC๑)  โดยให้ยกเลิกการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE หรือ PLE-CC๒) ที่จะจัดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะให้มีการจัดสอบวัดทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE หรือ PLE-CC๒) ในชั้นปีที่ ๖ โดยให้ครอบคลุมสมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะสาขา ต่อไป

 

          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม ในชั้นปีที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เห็นควรผ่อนผันการลงทะเบียนและการมีผลประเมินของรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกและรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

 

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                             ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                             (ดร. เภสัชกรนิลสุวรรณ ลีลารัศมี)

                             นายกสภาเภสัชกรรม

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu