รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
 

bullet 

 

 

การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9
(พ.ศ.2562-2564)

อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง

อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง

 

 

 

         ตามที่ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีวาระเลือกกรรมการ เพื่อดำรงแหน่ง นายกสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) และอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง ตำแหน่งละหนึ่งคน ทั้งนี้เป็นไปตามความที่กำหนดในมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ผลการเลือกตั้ง ปรากฎดังนี้

 

    1. รศ.ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์  นายกสภาเภสัชกรรม

    2. ภก.จิระ  วิภาสวงศ์    อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง

    3. ภญ.วิมล  สุวรรณเกษาวงษ์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง

 

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม 2561

นายกสภาเภสัชกรรม

 

 

 

รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2561 ผลการเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม และอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1 และ คนที่ 2

 

รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564)รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรม

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu