การลงทะเบียนฝึกอบรม Family & community Pharmacist practice learning
 

bullet 

 

การลงทะเบียนฝึกอบรม

Family & community Pharmacist practice learning

   

การลงทะเบียนฯ ใช้ Username & Password ที่ท่านขอรหัสผ่านจากสภาเภสัชกรรมในการลงทะเบียน

 Link ลงทะเบียน : https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_registration&cid=11

เอกสารหลักฐานการสมัคร โปรด Scan ส่งไปให้ทาง E-mail สภาเภสัชกรรม :pharthai@pharmacycouncil.org

 

             ในปีงบประมาณ 2561 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม และวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานปฐมภูมิจากทั่วประเทศ ตามหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน เป็นเวลา 4 เดือน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิบรรลุเป้าหมายสูงสุด เห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานปฐมภูมิจากทั่วประเทศ ตามหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานมีการขยายขอบข่ายให้ครอบคลุม มีการพัฒนาในมุมกว้างและเชิงลึก เป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชนอย่างดียิ่งต่อไป

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการระดับปฐมภูมิในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คนประกอบด้วย

-  เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

-  เภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป

 กำหนดการฝึกอบรม  ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

ระยะเวลาการฝึกอบรม และ สถานที่ฝึกอบรม

           ช่วงที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2562 ฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 

ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

          ช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 เป็นเวลา 12 วัน

ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ

          ช่วงที่ 3 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 30 วันทำการ

ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ช่วงที่ 4 การประชุมนำเสนอผลงานการฝึกอบรม รายภาค 4 ภาค

ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

เอกสารหลักฐานการสมัคร

    1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล) ให้แนบเป็นไฟล์ PDF

    2. รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ให้แนบเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 500x600 kB

    3. หลักฐานหนังสือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา และยินดีให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าฝึกอบรม ค่าที่พักในการฝึกอบรมช่วงที่ 2 และเบี้ยเลี้ยงในช่วงการฝึกอบรมตามสิทธิของหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ผู้สมัครอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL 4 ทุกท่าน

ขอให้สแกน QR Code ท้ายประกาศนี้ เข้า Groupline FCPL4

เพื่อการสื่อสารข้อมูลการฝึกอบรมร่วมกัน

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu