ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ 42/2562

เรื่อง  การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 

              ตามที่ สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 โดยข้อ 22 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง นั้น

          แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาเภสัชกรรมพบปัญหาของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนดเกี่ยวกับการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อันเกิดจากความไม่เข้าใจและเป็นการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในรอบระยะเวลา 5 ปีแรก หลังจากที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 นายกสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ 289 (8/2562) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 แล้ว และมีมติให้ ผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้งดเว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะในรอบระยะเวลาเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปีแรกนี้ (พ.ศ. 2558 – 2562)

         และให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบ 100 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทุกคน เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยไม่ต้องพิจารณาอีกว่าในรอบปีจะมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบ 10 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องหรือไม่

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                 รายละเอียดดดังประกาศสภาเภสัชกรรมแนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu