เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2563
 

                                                              ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
                                                                        ที่  34 / 2562
                เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้  
                    ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด  ประจำปี พ.ศ.2563

  *********************************************************************************

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

สถาบันหลัก : 
                   1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           รับจำนวน 5 ราย
                   2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                    รับจำนวน 1 ราย
                   3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  รับจำนวน 4 ราย
                   4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                     รับจำนวน 5 ราย
                   5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               รับจำนวน 5 ราย
                   6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                   รับจำนวน 5 ราย
                   7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  รับจำนวน 3 ราย

 

1. วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2562

 

2. จำนวนผู้ฝึกอบรมที่จะรับทั้งหมด    28  ราย (รวมทั้ง 7 สถาบัน)

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                 3.1  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
                 3.2  มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 500 ชั่วโมง
                       (จำนวนชั่วโมงอาจนับรวมระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา)   หรือ
                 3.3  มีคุณสมบัติเทียบเท่าที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

 

 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

                 4.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
                 4.2  สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ชุด
                 4.3  สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 2 ชุด
                 4.4  หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) จำนวน 2 ชุด
                 4.5  สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก จำนวน 2 ชุด
                 4.6  สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ)
                 4.7  หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) ของผู้ประเมินทั้งหมด 3 คน
                        คนละ 1 ชุด
                 4.8  Curriculum Vitae (CV)  จำนวน 2 ชุด
                 4.9  หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด จำนวน 2 ชุด
                 4.10  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 500 ชั่วโมง
                        จำนวน 2 ชุด
                 4.11 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 1 ฉบับ

 

5.   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ :
                 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ ดังในข้อ 6 หรือ Download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ http://thaibcp.pharmacycouncil.org

 

 6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสถาบันหลัก

                6.1   ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
                        ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        โทรศัพท์ 074 288 872 , 089 466 0988 โทรสาร 074 428 222
                        E-mail addresses: sutthiporn.p@psu.ac.th

                6.2   ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
                       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                       โทรศัพท์ 055 261 000-4 ต่อ 3674   E-mail address: paveenas@nu.ac.th  

                6.3   รศ.ดร.ภก.สุภัสร์  สุบงกช 
                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                        โทรศัพท์  043 348 353  E-mail address: supsub2@kku.ac.th

                6.4   ผศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
                        โทรศัพท์ 0 2644 8694   E-mail address : thanarat.sua@mahidol.ac.th

                6.5   ผศ.ดร.ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
                        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                        โทรศัพท์ 0 2218 8266   E-mail address : cputtilerpong@yahoo.com

                6.6   รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                        โทร 034 255 800 E-mail address : swichai1234@gmail.com

                6.7    ผศ.ดร.ภก.วสันต์  กาติ๊บ
                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                        โทร 053 944 342-3  E-mail address : wasankatip@gmail.com

 

7.  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ไปที่ :

     สภาเภสัชกรรม (วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย) อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

 

8.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
     เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

               8.1  ส่งเป็นเช็ค /ธนาณัติ หรือ Draft สั่งจ่ายในนาม สภาเภสัชกรรม  

               8.2  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

                           -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                              เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์     หรือ       

                           -  ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                              เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

 

9. กำหนดการสอบ : 17 มกราคม 2563

 

10. คำแนะนำหลักสูตร

           10.1   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้ และความชำนาญในสาขาเภสัชบำบัด
                     อย่างครบถ้วนและมีความสามารถในการทำการวิจัยเชิงลึก

           10.2    ระยะเวลาการฝึกอบรม  4 ปี โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

                      ปีที่  1    General Residency Training                  ระยะเวลา           1          ปี                 
                      ปีที่ 2-3  Specialized Residency Training             ระยะเวลา           2          ปี
                      ปีที่ 4     Research Fellowship                            ระยะเวลา           1          ปี

 

                    ผู้ฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่อเนื่องได้ โดยสามารถเว้นช่วงฝึกอบรม หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมในปีที่ 1 และปีที่ 3 ได้โดยระยะเวลาการฝึกอบรมโดยรวมไม่เกิน 8 ปี

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน