การลงทะเบียนฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
 

bullet 

 

การลงทะเบียนฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning) หลักสูตร 4 เดือน

 

การลงทะเบียนฯ ใช้ Username & Password ที่ท่านขอรัหสผ่านจากสภาเภสัชกรรมในการลงทะเบียน
Link ลงทะเบียน: https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_registration&cid=8

เอกสารหลักฐานการสมัคร โปรด Scan ส่งไปให้ทาง E-mail สภาเภสัชกรรม pharthai@pharmacycouncil.org

ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

การฝึกอบรม ช่วงที่ 1 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ 22.00 หน่วยกิต
การฝึกอบรม ช่วงที่ 2 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ 48.00 หน่วยกิต
การฝึกอบรม ช่วงที่ 3 ไม่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ 6.25 หน่วยกิต

หลักการและเหตุผล

วิชาชีพเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาบทบาทการทำงาน และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาพปัญหาที่หลากหลาย มีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชน โดยพัฒนาบทบาทเภสัชกรในด้านการบริหารจัดการ การบริบาลเภสัชกรรม การดูแล/ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคหรือการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ งานบริการเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งมิติทางกาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม มาเป็นเวลายาวนาน  อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เช่น การใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง  ผู้ป่วยมียาเหลือทั้งที่ไม่ได้ใช้ ยาเสื่อมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่ยา ส่งผลกระทบต่อการรักษา รวมทั้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และ เกิดความสูญเสียมากมายตามที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดมา

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมานั้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และให้มีการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ  อีกทั้งตามมาตรา 14(7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคน

วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิบรรลุเป้าหมายสูงสุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานปฐมภูมิจากทั่วประเทศ ตามหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานมีการขยายขอบข่ายให้ครอบคลุม มีการพัฒนาในมุมกว้างและเชิงลึก เป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชนอย่างดียิ่ง และเป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิตอบสนองพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการระดับปฐมภูมิในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร
2) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คนประกอบด้วย

เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือ รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน   สถาบันการศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เภสัชกรสามารถแก้ปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดภาวะภัยและอันตรายที่เกิดจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพ

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu