ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่อง OSPE (ครั้่งที่ 3/2563), MCQ (ครั้งที่ 4/2563), และ PLE-IP1 & PLE-PC1 ครั้งที่ 5/2563)
 

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้

เรื่อง OSPE (ครั้่งที่ 3/2563), MCQ (ครั้งที่ 4/2563), และ PLE-IP1 & PLE-PC1 ครั้งที่ 5/2563)

 

 

         ตามที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ได้มีกำหนดการสอบ OSPE (ครั้่งที่ 3/2563), MCQ (ครั้งที่ 4/2563), และ PLE-IP1 & PLE-PC1 ครั้งที่ 5/2563) ในระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2563 และสภาเภสัชกรรมได้มีมติเมื่อวันที่่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้คงกำหนดวันสอบตามเดิม  แต่ให้ปรับรูปแบบการสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 นั้น  ประกอบการที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 24563   ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ส่งผลให้มีการจำกัดการเข้าออกสถานที่บางแห่ง และการเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การสอบเอื้อประโยชน์กับผู้เข้าสอบ  และเป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  ศูนย์สอบความรู้ฯ จึีงได้พิจารณารูปแบบการสอบทั้ง 3 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

 

รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu