ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ