แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของสมาชิกฯ
 

 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของสมาชิก

ผู้เข้าชื่อเสนอเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณา

 

 

                ตามความใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 13 (2) “แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรมส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยไม่ชักช้า” 

 

                 โปรดใช้แบบแสดงรายละเอียดฯ นี้ในการใช้สิทธิ์ของสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายละเอียดฯ ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu