สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
 

bullet 

 

 

สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและ

ระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์ปัญหาด้านสมุนไพรในสังคมไทย

 

6 มีนาคม 2558

 

           จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มีการใช้ยาจากธรรมชาติ คือ สมุนไพร ที่มีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียนหลังสิ้นปี 2558 นี้  รวมทั้งการมีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และการที่ประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้นในปัจจุบัน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ ในการพัฒนาระบบและออกหลักเกณฑ์คู่มือมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

          โดยจับมือกับสภาเภสัชกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาเภสัชกรให้มีทั้งความรู้และทัศนคติที่ดีทางด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินตำรับยาสมุนไพรต่างๆ ด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ตามหลักการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP)  นอกจากนี้ยังต้องมีแนวคิดทางด้านมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลในกลุ่มอาเซียน และระบบที่เหมาะสมในระดับประเทศ      

 

 

จึงเป็นความหวังสำหรับประเทศไทยว่าการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรจะมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมิติในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสมดุล  เพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศทางด้านสมุนไพรอย่างแท้จริง

 

 

           นอกจากนี้ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์  นายกสภาเภสัชกรรม ยังกล่าวว่าสภาเภสัชกรรม เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้กระแสของโลก และของประเทศ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรให้สามารถทำหน้าที่ได้ครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งการพัฒนายาจากสมุนไพร 
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้ใช้ยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในระยะเร่งด่วนสำหรับเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรที่จบใหม่  หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งหลักสูตรระยะยาวในการสร้างหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 
ซึ่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัยขานรับแนวคิดนี้อย่างพร้อมเพรียง และขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดประชุมหารือรายละเอียดสมรรถนะและหลักสูตรที่เหมาะสมต่อไป

 

 
 
 
 
 
Press release 6 Mar 15 (371.16 k)
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu