มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ต้องการเภสัชกรประจำร้านยา
 

การสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ต้องการเภสัชกรประจำร้านยา

โดย  สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

             ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ข้อ 23-24 ได้ผ่อนผันร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice: GPP) เพื่อให้โอกาสปรับตัวให้ได้ตามข้อกำหนดในวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประเด็นต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการจากร้านยาที่มีคุณภาพ ได้รับความปลอดภัยในการยาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้

         สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ได้ทำการสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ต้องการเภสัชกรประจำร้านยา พร้อมข้อมูลชื่อร้านยา-เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ข้อเสนอ เงินเดือนค่าจ้างและเงื่อนในการปฏิบัติงานมาเพื่อให้สภาเภสัชกรรมช่วยประชาสมพันธ์แจ้งเภสัชกรที่สนใจทราบ

          สภาเภสัชกรรมเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนให้มีเภสัชกรอยู่ประจำร้านยาตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบและติดต่อเจรจาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในร้านยาที่สนใจต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ด้านท้ายนี้