ลงทะเบียนออนไลน์ การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560)
 

 

 

 

โครงการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2

Pharmacotherapy in Ambulatory care and community pharmacy
: Emphasis on metabolic syndrome and complications

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560
ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-037-12-2560

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 10.50 หน่วยกิต 

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ การประชุมวิชาการ   

http://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list