รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 

bullet 

 

รายนามผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

สมควรได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

หรือ

 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

จาก สภาเภสัชกรรม

โดยการดำเนินงานของ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ระหว่างปี พุทธศักราช 2543 - 2560

 

ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ  จำนวน 40 คน

 

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ          จำนวน 23 คน

 

รวมทั้งสิ้น                จำนวน 63 คน

           

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 

ท่านสามารถเข้า Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้ที่

 

  

www.thaibcp.org

 

http://thaibcp.pharmacycouncil.org/ 

 
New layer...
New layer...