ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องฯ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 

 

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 270 ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio