ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัขชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 

 

 

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัขชกรรม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 270 ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio