ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561