ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม