ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
 

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ( ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

ข้อบังคับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ ( ๔) ( ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ. ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ( ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๔๖ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ชื่อว่า ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ( ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดที่กำหนดหรือในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความใน ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๘ หมวด ๖ การปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งได้ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ดังนี้

หมวด ๖ การปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาในลักษณะว่ามี ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ปฏิบัติการในสถานปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น โดยไม่เป็นความจริง

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาว่ามีเภสัชกรประจำ หรือ ขายยาโดยเภสัชกร หรือแจ้งชื่อว่าเป็นเภสัชกรประจำ หรือข้อความอื่นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้อยู่ปฏิบัติการจริงเป็นการประจำหรือได้อยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทำการเท่านั้น

ข้อ ๒๘ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่อยู่ปฏิบัติการจริงเป็นการประจำหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทำการ จะสามารถโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาว่ามีเภสัชกรได้ โดยต้องระบุ วัน เวลา ที่อยู่ปฏิบัติการจริงประกอบชื่อของตนหรือประกอบคำว่า เภสัชกรประจำ ขายยาโดยเภสัชกร หรือ ข้อความอื่นในลักษณะดังกล่าว ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ใดที่มีชื่อเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือเป็นเภสัชกรประจำ ถ้ามิได้อยู่ปฏิบัติงานประจำหรือไปปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาที่แน่นนอน ไม่มีสิทธิที่จะโฆษณาหรือยินยอมให้โฆษณาหรือแจ้งว่า มีเภสัชกรประจำ หรือ ขายยาโดยเภสัชกร หรือแจ้งชื่อว่าเป็นเภสัชกรประจำ หรือ ข้อความอื่นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวได้

ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในลักษณะต่าง ๆ และโดยสื่อต่าง ๆ ต้องพึงระวังมิให้การกระทำดังกล่าวของตน หรือให้ผู้อื่นนำการกระทำดังกล่าวไปทำให้เข้าใจว่า ส่งเสริมหรือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ให้ความรู้นั้น

ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ใดรับจ้างหรือรับทุนสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในการกระทำใด ๆ หรือจัดทำผลงานใด ๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จ้างหรือให้ทุนสนับสนุนควบคู่ไปด้วยทุกครั้งเมื่อมีการแสดง อ้างอิงผลงาน หรือเผยแพร่ผลการกระทำหรือผลงานที่จัดทำขึ้น ”

ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ. ศ. ๒๕๔๖
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์
(นายกสภาเภสัชกรรม)

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio