ประกาศที่ 11-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารียา จิเหลา