ประกาศที่ 27-2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 32) จำนวน 1 หลักสูตร