ประกาศที่ 28-2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 33) จำนวน 1 หลักสูตร