ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2562_เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว