ประกาศที่ 34-2562_เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว