คำสั่งที่ 6-2563 เรื่อง คณะทำงานการติดตั้งเครือข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์