ใครบอกว่าเภสัชกรนั่งจ่ายยาอยู่แต่ในห้อง
 

bullet 

 

ขอ สธ.บรรจุข้าราชการให้เภสัชกรลูกจ้างด้วย 

ชี้ตกค้างรอตั้งแต่ปี 51 กว่า 400 ราย

 

 

 

          ชมรมเภสัชกรลูกจ้าง เผยยังมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สธ.ทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกว่า 400 ราย เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551

             

         ภก.วีรวุฒิ สุมา ประธานชมรมเภสัชกรลูกจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเภสัชกรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเภสัชกรมีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการด้านยา ทั้งการผลิต การจัดหาและคัดเลือก การบริการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีความปลอดภัย การติดตามดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคยา อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่เครือข่ายต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกกลุ่มอายุ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยจิตสำนึกของการเป็นเภสัชกรและตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 

      แต่จากภาระงานตามนโยบายและตามสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลังของเภสัชกรพบว่าไม่สอดคล้องกัน ทำให้มีเภสัชกรทั่วประเทศเกือบ 400 รายที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต้องตกอยู่ในสถานะของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่รอการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551 นับว่าอยู่ในสถานะที่ขาดความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

 

       ดังนั้น ชมรมเภสัชกรลูกจ้างแห่งประเทศไทยจึงเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับเภสัชกร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่รอการบรรจุข้าราชการให้ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน เป็นแรงบันดาลใจให้เภสัชกรรุ่นต่อไปมุ่งมั่นทำงานในภาครัฐ และร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และสังคมต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  : https://www.hfocus.org/content/2017/05/14024

 

 

 

แหล่งที่มาของข่าว : https://www.hfocus.org/content/2017/05/14024

30 พฤษภาคม 2560