คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2561
 

 

ปีการศึกษา 2561 สภาเภสัชกรรม

 

 

ให้การรับรองปริญญาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

จำนวน 19 สถาบัน

 

       ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองปริญญาถึงจะสามารถเข้าสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะเภสััชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

15. สำนักวิชาเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

17. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  

18. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

19. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1877 / 0 2590 2439