สภาเภสัชกรรม และองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ....(ฉบับใหม่) (27ส.ค.61)