ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (1 พ.ย. 2561)
 

bullet 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

    

       ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้กำหนดการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภส้ชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) นั้น 

  

     บัดนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

 

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม 

1 พฤศจิกายน  2561