วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครผู้ขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
แห่งประเทศไทย

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมสมุนไพร 

เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

***********************************************************

 

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยกำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมสมุนไพรเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยรายละเอียดดังประกาศและใบสมัครที่แนบท้ายประกาศ ตามไฟล์ด้านท้ายนี้ 

 

      รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562