ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562
 

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่  4 / 2562

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2562

*************************************************************************

     ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จะประกาศรับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช-บำบัด พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันรับสมัคร :   20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญใน
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

    2.1    ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม

    2.2    ประกอบวิชาชีพในสาขาเภสัชบำบัดหรือที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

    2.3    มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

    2.4    มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงาน
             คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผลงานวิชาการดังกล่าวผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นชื่อแรก (first author) ในรายชื่อผู้ประพันธ์ หรือเป็น
             ผู้วิจัยหลัก (corresponding author)

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

    3.1    ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

    3.2    สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม จำนวน 2 ชุด

    3.3    ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับการศึกษาสูงสุดในสาขาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล      จำนวน 2 ชุด

    3.4    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)

    3.5    หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเภสัชบำบัด มาเป็นเวลา 10 ปี ได้แก่ แฟ้มสะสมภาพงาน (portfolio) ตามที่
             คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ กำหนด จำนวน 2 ชุด

    3.6    รายงานกรณีศึกษาที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติจริง จำนวน 5 กรณีศึกษา

    3.7    ผลงานวิจัยตามที่ได้กำหนดในคุณสมบัติข้อ 2.4

 

4.  ค่าสมัคร 7,500 บาท* ส่งเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือ draft สั่งจ่าย สภาเภสัชกรรม
     หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินไปพร้อมใบสมัคร

               Ø      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                       เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์   


               Ø      ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                       เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

     *วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

5.   ส่งใบสมัครมาที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย อาคาร 6 ชั้น 7
      ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

6.   กำหนดการสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เดือน ปี

1.รับสมัครผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ

20 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ

26 เมษายน 2562

3.การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ

สอบข้อเขียน :
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ความรู้ :
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

7.   เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด คือ
      ต้องมีหน้าที่เป็นผู้สอนและรับผิดชอบควบคุมการฝึกอบรม
ทางวิชาชีพของเภสัชกรประจำบ้านเป็นหลัก

8.   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2590 1877, 0 2590 2439
      โทรสาร 0 2590 2439  หรือสามารถ download ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
      ที่ www.thaibcp.org

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน