ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างประเทศ ปี พ.ศ.2562
 

ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

  ที่  6 / 2562

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างประเทศ ปี พ.ศ.2562

*************************************************************************

                 ด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จะประกาศรับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างประเทศ ปี พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. วันรับสมัคร :   ตลอดปี

 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นสอบเพื่อขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างประเทศ
     ปี พ.ศ.2562

    2.1 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

    2.2 สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชบำบัดเฉพาะสาขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรมจะต้องผ่านการรับรองจาก
          หน่วยงานที่ดูแลกำกับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชบำบัดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นสมัครสำเร็จการฝึกอบรมจาก
          หลักสูตรในประเทศอื่น ให้ยื่นรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งหมดแก่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ 

    2.3 ผ่านการสอบประเมินความรู้ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้

            - Board Certified Ambulatory Care Pharmacist (BCACP) โดย Board of  
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Critical Care Pharmacist (BCCCP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Nuclear Pharmacist (BCNP) โดย Board of Pharmacy
              Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Nutrition Support Pharmacist (BCNSP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา

            - Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist (BCPPS) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Psychiatric Pharmacist (BCPP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Geriatric Pharmacists (BCGP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา   

            - Board Certified Infectious Disease Pharmacist (BCIDP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา

            - Board Certified Cardiology Pharmacist (BCCP) โดย Board of
              Pharmacy Specialties ประเทศสหรัฐอเมริกา     

      2.4 มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISIหรือวารสารต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อ
           ที่สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผลงานวิชาการดังกล่าวผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นชื่อแรก
           (first author) ในรายชื่อผู้ประพันธ์ หรือ
เป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author)ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่
            วิทยานิพนธ์และต้องไม่ใช่ผลงานที่นำไปขอตำแหน่งทางวิชาการหรือ
ตำแหน่งชำนาญการ

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร
      3.1 ใบสมัครขอรับการรับรองวุฒิบัตรฯ พร้อมรูปถ่าย
      3.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
      3.3 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างประเทศ
      3.4 สำเนาหลักฐานประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ด้านใดด้านหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2.3)
      3.5 สำเนาหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2.4)
      3.6 รายงานกรณีศึกษาที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติจริงในประเทศไทย จำนวน 5 กรณีศึกษา
      3.7 สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
      3.8 จดหมายรับรองการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมจากผู้บังคับบัญชา

 

4.  ค่าสมัคร 15,000 บาท*ส่งเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือ draft สั่งจ่าย สภาเภสัชกรรม หรือโอนเงินเข้า
     บัญชีธนาคาร/พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินไปพร้อมใบสมัคร

               Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                   เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

               Ø ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
                  เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

         *วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

         *ค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบฯ

5.  ส่งใบสมัครมาที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย อาคาร 6 ชั้น 7
     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100

 

6.  กำหนดการสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เดือน ปี

1.รับสมัครผู้มีสิทธิยื่นขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้

ตลอดปี

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้

8 กรกฎาคม 2562

3.การสอบสัมภาษณ์ปากเปล่าโดยกรณีศึกษา

9 สิงหาคม 2562

 

7.   เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างประเทศ คือ ต้องมีหน้าที่เป็นผู้สอนและรับผิดชอบควบคุมการฝึกอบรมทางวิชาชีพของเภสัชกรประจำบ้านเป็นหลัก

 

8.   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
      วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2590 1877, 0 2590 2439 โทรสาร 0 2591 8298 หรือสามารถ download
ใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ www.thaibcp.org

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน