ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม FCPL รุ่น 4_รอบที่ 1-3 ผู้ที่ส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว
 

bullet 

 

 

ประกาศรายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือก

เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ :

เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน รอบที่ 1

เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน รอบที่ 2

เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน รอบที่ 3

(ผู้ที่ส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว จำนวน 83 คน)