กำหนดการฝึกอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2562
 

bullet 

 

 

ขอต้อนรับเภสัชกรทุกท่าน

เข้าสู่การฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

 

กำหนดการฝึกอบรมฯ ตามไฟล์แนบท้ายนี้