การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมาย ให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเ
 

bullet 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อ

     ร่าง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมาย ให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....

 

 

                       ด้วย สภาเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดทำ ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมาย ให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... นั้น


                       ในการนี้ สภาเภสัชกรรมจึงขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกเกี่ยวกับ

                 1. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... และ

                 2.  ร่างประกาศสภาเภสัชกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขให้บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งออกตามความในข้อ 5 (5.1) แห่งร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว

                หากสมาชิกท่านใดมีความเห็นต่อร่าง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ขอได้โปรดส่งความเห็นของท่าน ให้สภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

โดย Login ตาม Link ด้านล่างนี้ หรือ สแกน Qr Code ข้างต้น

https://www.pharmacycouncil.org/comment/login.php