วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019
 

bullet 

 

  

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019

 

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

 

 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-024-08-2562

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 17.25 หน่วยกิต

Service Plan: Essential Course for Pharmacists

----------------------------------------

 

ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

 

 หลักการและเหตุผล

           วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)  โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ววิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัดและระบบจัดการ เพื่อดูแลผู้ป่วยในแต่ละสาขา  

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
  2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
    ในแต่ละสาขา

 

 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม : วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 

 รูปแบบการจัดการประชุม : บรรยาย 

 

 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : ผู้เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 17.25 หน่วยกิต

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนประมาณ  300 คน

 

 การสมัครและลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนตลอดงานประชุม)

     - ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรทั่วไป                                                          เป็นเงิน    4,000   บาท

     - ค่าลงทะเบียนสำหรับอาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม                                    เป็นเงิน    4,000   บาท

       ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ   

     - ค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรประจำบ้านในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ             เป็นเงิน    2,000  บาท
       และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์     

 

 ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาเภสัชกรรม

     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม
        เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

      - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม 

        เลขที่บัญชี 142–1–06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

** วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

 วิธีการสมัครและลงทะเบียน  ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาใบชำระค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ : วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียน เวลา 16.30 น.

       - ระบบออนไลน์ หน้าWebsite สภาเภสัชกรรม    : www.pharmaycouncil.org    

       -  E-mail วิทยาลัยเภสัชบำบัด                     : thaibcp@gmail.com

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด
  2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยงานของตนได้
  3. เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80