ขอเชิญชวนสมาชิก แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม จำนวน 2 ฉบับ
 

 

 

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนสมาชิก

พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม และเสนอความคิดเห็น

 

 

          การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 286 (6/2562) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกเภสัชกร ต่อ ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

        1. (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

       ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม :รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสภาเภสัชกรรมแนบท้ายนี้

Link แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตฯ และรหัสผ่านในการ Login https://pharmacycouncil.org/comment/login.php?type=2

 

       2. (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

Link แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตฯ และรหัสผ่านในการ Loginhttps://pharmacycouncil.org/comment/login.php?type=3

 

        จึงขอเชิญชวนสมาชิก พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมทั้ง 2 ฉบับ และเสนอความเห็นต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

 

        ขอขอบคุณทุกความเห็น ที่ร่วมกันเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ