รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สําหรับเภสัชกร รุ่น 1 วันที่ 24- 25 กันยายน 2562
 

bullet 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม เรื่อง “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

สําหรับเภสัชกร” รุ่น 1 (ไฟล์รายชื่อด้านท้ายนี้)

(Thai cannabis training course for pharmacist)

วันที่ 24-25 กันยายน 2562

ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

 

ผู้ที่สมัคร ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมงนับจากที่ท่านยืนยันการลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนออนไลน์

มิเช่นนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้ารับการอบรมในการอบรม

 

ขอให้ผู้ที่ยืนยันการลงทะเบียนอบรมไว้ในระบบ


ตอนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
โปรดชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

 

ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.

เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะลงทะเบียนจำนวนมาก 
หากไม่ยืนยันด้วยการจ่ายค่าลงทะเบียน 

สภาเภสัชกรรมจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นเข้าอบรม

 

 

           ด้วยสภาเภสัชกรรม จะจัดการอบรมเรื่อง “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สําหรับเภสัชกร” (Thai cannabis training course for pharmacist) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในนโยบาย ข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสารสกัดกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับพืชกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และสามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำสารสกัดกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม และสามารถนำไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สั่งใช้/จ่ายสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ได้

 

          สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเภสัชกรแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผู้สนใจ เข้ารับการอบรม โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการอบรม และลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม https://www.pharmacycouncil.org ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด 200 คน)