การอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สําหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3
 

bullet 

 

กำหนดวันอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร 

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมฯ รุ่นที่ 2 และ รุ่น 3 ตามรายชื่อแนบท้ายนี้

จะปรับปรุงรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไป

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น.

โดยจะตัดรายชื่อผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนออกจากระบบ

 

     รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562

     ณ โรงแรมอมารีแอร์พอรต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 300 คน

                     

     รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

     ณ โรงแรมอมารีแอร์พอรต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 300 คน

 

ลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

            

ผู้ที่ลงชื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์

ต้องชำระค่าลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด

ภายหลังจากสมัครเข้าระบบออนไลน์

โดยนำใบ Pay-in ไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย

หรือ สแกนบาร์โค๊ด จ่ายผ่าน App กรุงไทย

 

        ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง จะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม

 

          ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดรายชื่อลงทะเบียนออกอัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครเข้าระบบใหม่ ผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน หากผู้สมัครครบจำนวนที่เปิดรับสมัครระบบจะปิดอัตโนมัติ

 

         เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะลงทะเบียนจำนวนมาก หากไม่ยืนยันด้วยการชำระค่าลงทะเบียน ท่านจะไม่มีสิทธิเข้ารับการอบรมในการอบรม สภาเภสัชกรรมจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นเข้าอบรม