การอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สําหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4
 

bullet 

 

กำหนดวันอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563

     ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารีแอร์พอรต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 รับสมัครจำนวน 300 คน

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 ตามประกาศท้ายนี้

 

 ลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

 

 

ผู้ที่ลงชื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องชำระค่าลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด
ภายหลังจากสมัครเข้าระบบออนไลน์

โดยนำใบ Pay-in ไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย

หรือ สแกนบาร์โค๊ด จ่ายผ่าน App กรุงไทย

 

        ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง จะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม

 

          ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดรายชื่อลงทะเบียนออกอัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครเข้าระบบใหม่ ผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน หากผู้สมัครครบจำนวนที่เปิดรับสมัครระบบจะปิดอัตโนมัติ

          เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะลงทะเบียนจำนวนมาก หากไม่ยืนยันด้วยการชำระค่าลงทะเบียน ท่านจะไม่มีสิทธิเข้ารับการอบรมในการอบรม สภาเภสัชกรรมจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นเข้าอบรม