ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินจากการทดสอบความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน
 

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

จากการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2

จำนวน 292 คน 

 

     ตามที่สภาเภสัชกรรม จัดการการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังการอบรม ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ผู้เข้าอบรม จากแบบทดสอบที่แจกให้ผู้เข้าอบรม บัดนี้การตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

    จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินจากทดสอบความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน ตามประกาศแนบท้ายนี้