รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้่งที่ 3
 

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่  68/2562

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร

...............................................................................................................

          ตามที่สภาเภสัชกรรม ได้เสนอหลักสูตรการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกรต่อคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แล้ว สภาเภสัชกรรม ด้วยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สําหรับเภสัชกร (Thai cannabis training course for pharmacist) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมสภาเภสัชกรรมจัดให้มีการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  โดยมีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 295 ราย ให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม และสามารถนำไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สั่งใช้/จ่ายสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ได้ รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบมาด้วยท้ายประกาศนี้

 

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

 

 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์)

นายกสภาเภสัชกรรม